Počnite molitvu za izlijevanje Duha Svetoga od 22. svibnja do blagdana Duhova 30. svibnja


 Predložena čitanja iz Svetog Pisma uz blagdan Duhova  ovdje kliknite
Knjiga Brojeva 11, 24-30; 27, 12-23 
Knjiga o Sucima poglavlja 15 i 16
Knjiga Mudrosti  poglavlja 7 i 8 
Ezekiel  poglavlja 2 i 3; 11, 14-21; 36, 23-32; 37, 1-14; 477, 1-12 
Izaija 11, 1-9; 44, 1-5 
Joel 3, 1-5 
Psalmi 51 i 91 
Evanđelje po Luki 3, 15-22; 4, 18-19; 11, 14-26; 12, 10-12; 24, 44-49 
Evanđelje po Ivanu 3, 1-21; 7, 37-39; 4, 1-42; 14, 16-31; 15, 26-27; 16, 8-15 
Poslanica Rimljanima poglavlje 8 
Prva poslanica Korinćanima poglavlje 12 and 14 
Poslanica Efežanima poglavlje 5

Pročitajte jedan od predloženih odlomaka Svetog Pisma, ako je moguće počnite s Psalmom 51, a nakon njega molite Ps 3. Nastavite sa Slavnim otajstvom Svete Krunice (silazak Duha Svetoga na  apostole) tražeći zagovor Majke Marije te molite i slijedeću molitvu:
 
 

Molitva Duhu Svetomu
 

Bože, Duše Sveti,
Treća Osobo Presvetoga Trojstva,
Ljubavi Oca, Sina i Duha Svetoga,
Živa Vodo što ispunjaš svako srce
ljubavlju, mirom i radošću,
snago koja dolaziš da ovlastiš svakoga 
da bude snažan i moćan,
ja Ti se posve predajem
da možeš doći i ući u mene
i posve preuzeti vlasništvo nad mojim životom.
Udjeli mi moć i milost da živim
pravim Kršćanskim životom
u skladu sa Svetom Voljom Božjom.

Posvećujem ti se sada i zauvijek,
moje srce, moj razum, moju volju,
moje žudnje,
moje planove i moje putove,
moje riječi i djela s čitavom mojom dušom i tijelom
i molim te da vodiš moj život sa svojim krepostima,
darovima i karizmama.

Posve Ti otvaram srce svoje
da možeš slobodno ući u mene 
i nastaniti se u meni...

(Zastanite i nekoliko trenutaka tiho molite  i doživite kako vas Duh Sveti puni te počnite zahvaljivati i slaviti Boga na daru Duha Svetoga. 
Osjetite  da je Duh već preuzeo vaš život...)

Zahvaljujem ti Duše Sveti
jer si mi došao kao osoba
da me vodiš i upravljaš,
kao snaga i milost, 
da me uvijek jačaš.
Hvala Ti Oče, hvala Ti Isuse, hvala Ti Duše Sveti.
 

(pročitaj ponovo Psalam 51 ili zapjevaj pjesmu zahvale)

 

IŠČEKUJTE DUHA SVETOGA

(Devetnica Duhu Svetom)

Bog koji nas ljubi vječnom ljubavlju, odlučio je čovječanstvu dati dio Svog Duha, tako da svi postanu Njegova djeca i baštinici i da tvore Njegov vlastiti izabrani narod.

"Poslije ovoga izlit ću Duha na svako tijelo, i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će starci sanjati sne, a vaši mladići gledati viđenja. Čak ću i na sluge i sluškinje izliti Duha svojeg u dane one. Pokazat ću znamenja na nebu i zemlji, ... " (Jl 3: 1-3a; Dj 2: 17-19a).

"Svi su oni koje vodi Božji Duh sinovi Božji. Vi, naime, niste primili duha ropstva da ponovno budete u strahu , već ste primili duha posinjenja kojim vičemo: Abba - Oče! Sam Duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božja. Ako smo djeca, onda smo i baštinici: baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, …" (Rim 8: 14- 17a).

"Vi ste, naprotiv, 'izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod određen za Božju svojinu, da razglasite slavna djela' onoga koji vas pozva iz tame u svoje divno sjetlo. Nekoć niste bili 'narod' , a sada ste narod Božji ; nekoć 'bez milosrđa' , a sada ste ' postigli milosrđe' . " (I Pt 2: 9-10)

Ove se ispunilo kad je Isus poslao Svog Duha na prvo na apostole, zatim na Crkvu u Jeruzalemu, Samariji i Efezu, i na svaku  pojedinu osobu, sve ljude i narode.

"Poslije tih riječi dahne u njih i reče im : 'Primite Duha Svetoga !' " (Iv 20: 22)

"Kad napokon dođe Pedeseti dan, svi bijahu skupljeni na istom mjestu. Tad iznenada dođe neka huka s neba, kao kad puše silan vjetar, pa ispuni svu kuću u kojoj su boravili . I ukazaše im se jezici kao od plamena i razdijeliše se te nad svakog od njih siđe po jedan. Svi se oni napuniše Duha svetoga te počeše govoriti tuđim jezicima, kako ih je već Duh nadahnjivao da govore. " (Dj 2: 1-4).

Petar i Ivan došli su u Samariju kako bi se pomolili nad vjernicima da prime dar Duha Svetoga. "Tada Petar i Ivan položiše na njih ruke, i oni primiše Duha Svetoga. " (Dj 8: 17).

Kad je Pavao stigao u Efez, zatekao je vjernike koji nisu ni čuli da postoji Duh Sveti , i on ih je poučio o Duhu Svetom. "I kad Pavao na njih položi ruke, siđe na njih Duh Sveti. Tada počnu govoriti tuđim jezicima i proricati." (Dj 19: 6).

Prilikom Savlovog obraćenja,  Ananija uđe u kuću i položi ruke na na njega i pomoli se " Brate Savle, poslao me Gospodin Isus, koji ti se ukaza na putu kojim si išao ovamo, da progledaš i da se napuniš Duha Svetoga. " (Dj 9: 17).

" Još dok je Petar to govorio, siđe Duh Sveti na sve koji slušahu riječ. " (Dj 10: 44).

I danas,  pojedinci, obitelji, društvo i narodi trebaju primiti dar Duha Svetoga. Duh Sveti je dah života u svakom kršćaninu koji mu omogućava da živi svetim, istinoljubivim i izvornim životom u skladu s  Božjom voljom, poštujući Njegove zakone i zapovijedi. Duh Sveti utiskuje u srca vjernika prirodnu želju da ljube Boga čuvajući Njegove zapovijedi.

"I ja ću im dati novo srce i nov ću duh udahnuti u njih: iščupat ću iz njih njihovo kameno srce i stavit ću u njih srce od mesa, da hode po mojim naredbama i da čuvaju i vrše sve moje zakone. I bit će oni moj narod, a ja Bog njihov. " (Ez 11: 19-20). "Stavit ću svoje zakone u pamet njihovu, upisat ću ih u srca njihova. " (Heb 8: 10).
 

Svaki kršćanin prima dar Duha Svetoga  na svom krštenju u Crkvi koja je tijelo Kristovo. Sada bi se svi koji su kršteni trebali zapitati slijedeća pitanja kako bi bili sigurni da li su u Duhu ili nisu.

a) Jeste li izgubili iskustvo Božje blizine zbog teških grijeha? (Psalm 51: 13)

b) Jeste li ožalostili duha Svetoga zbog pomanjkanja ljubavi u svom ponašanju? (Ef 4: 30)

c) Jeste li ugasili u sebi plamen Duha Svetoga zbog pomanjkanja molitve ili ne primanja sakramenata u Crkvi? ( I Sol 5: 19)

d) Jeste li se odupirali  Duhu Svetom i niste dopustili da On djeluje kroz  Božju riječ, zbog svog oholog, prkosnog ili samo-pravednog stava? (Dj 7: 51).

e) Lažete li Duhu Svetom živeći prijetvornim životom? (Dj 5: 3, 9).

f) Jeste li u životu vođeni svjetovnim i tjelesnim željama ili Duhom Svetim? (Gal 5: 16-17).

g) Jeste li više zaokupljeni svjetovnim ili duhovnim stvarima? (Rim 8: 5-6).

h) Jeste li možda započeli život u Duhu, a onda završili u tijelu? (Gal 3: 3).
 

Ako ste izgubili Svetog Duha, ako ste Mu se opirali, lagali Mu  i ako sada živite u grijehu u skladu sa željama tijela i svijeta, ovo je vrijeme da se vratite Gospodinu Isusu ( Crkvi ) kroz dobru ispovijed. Isus će vam oprostiti grijehe i prihvatiti vas s ljubavlju u svoje naručje i ponovno vas napuniti  Svojim Duhom.
 

"Zaista, zaista, kažem ti , tko se ne rodi od vode i Duha Svetoga, taj ne može ući u kraljevstvo nebesko. Što je rođeno od tijela, tijelo je; što je rođeno od Duha, duh je. " (Iv 3: 5-6).

"Kraljevstvo se Božje ne sastoji u jelu i piću, nego u pravednosti, miru i radosti po Duhu Svetomu. " (Rim 14: 17).

"I onoga tko dođe k meni neću izbaciti " (Iv 6: 37).

"Ako je tko žedan neka dođe k meni; i neka pije tko vjeruje u me " (Iv 7: 37).

"Ja ću moliti Oca i dat će vam drugog Branitelja koji će ostati s vama zauvijek: Duha istine " (Iv 14: 16-17).

"A vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim " (Dj 1: 5). "Ali, primit ćete snagu pošto Duh Sveti dođe na vas, pa ćete mi biti svjedoci u Jeruzalemu, u svoj Judeji, u Samariji i sve do kraja zemlje. " (Dj 1: 8).

(U danima devetnice ili trodnevnice, možete provoditi više vremena u molitvi žudeći za Duhom Svetim i čitajući odlomke iz Svetog pisma koji govore o Duhu Svetom. Ako je moguće, pokušajte čitati knjige o Duhu Svetom i saznajte nešto više o Njemu. Prije dobre ispovijedi, pokušajte sa svima pomiriti i obnoviti narušene odnose. U ovim danima učinite sve što je moguće da biste svaki dan išli na svetu misu i primali svetu pričest. Post i pokora udvostručit će vrijednost i učinkovitost vaše molitve. Ako je moguće odvojite dio svojih primanja za siromahe ili za evangelizaciju.)
 

Prethodna stranica