Mé dítě,

možná mě neznáš, ale já o tobě vím vše. (Žl 139:1)
Vím, kdy se posadíš i kdy opět vstaneš. (Žl 139:2)
Znám všechny tvé cesty. (Žl 139:3)
Dokonce jsou spočteny i všechny vlasy na tvé hlavě. (Mt 10:29:31)
Neboť jsi byl stvořen jako můj obraz. (Gn 1:27)
Ve mně žiješ, pohybuješ se a jsi (Sk 17:28)
Vždyť jsi mé dítě. (Sk 17:28)
Znal jsem tě dříve, než jsi byl počat (Jer 1:4-5)
Vyvolil jsem si tě, když jsem plánoval stvoření. (Ef 1:11-12)
Nevznikl jsi omylem, neboť všechny tvé dny jsou zapsány v mé knize. (Žl 139:15-16)
Určil jsem přesně okamžik tvého narození i to, kde budeš žít. (Sk 17:26)
Byl jsi zázračně a obdivuhodně utvořen. (Žl 139:14)
Utkal jsem tě v lůně tvé matky. (Žl 139:13)
A oddělil tě v den, kdy ses narodil. (Žl 71:6)
Byl jsem klamně líčen těmi, kteří mě neznají. (Jan 8:41-44)
Nejsem vzdálený ani rozhněvaný, naopak jsem ztotožněním lásky. (1 Jan 4:16)
A toužím po tom, obdařit tě svou láskou. (1 Jan 3:1)
Zkrátka proto, že jsi mé dítě a já jsem tvůj otec. (1 Jan 3:1)
Nabízím ti mnohem více, než ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec. (Mt 7:11)
Protože jsem dokonalý otec. (Mt 5:48)
Každý dobrý dar, který obdržíš, přichází ode mne. (Jak 1:17)
Neboť jsem tvůj chlebodárce a vím dobře co potřebuješ. (Mt 6:31-33)
Vždy jsem zamýšlel dát ti naději do budoucnosti. (Jer 29:11)
Protože tě miluji nekonečnou láskou. (Jer 31:3)
Mých myšlenek o tobě je nesčetně jako zrnek písku na pobřeží. (Žl 139:17-18)
A budu nad tebou plesat se zpěvem. (Sof 3:17)
Nikdy ti nepřestanu prokazovat dobro. (Jer 32:40)
Neboť jsi mým předrahým vlastnictvím. (Ex 19:5)
Celým svým srdcem a celou svou duší toužím spojit se s tebou. (Jer 32:41)
A ukázat ti obrovské a zázračné věci. (Jer 33:3)
Pokud mne budeš hledat celým svým srdcem, nalezneš mne. (Dt 4:29)
Hledej ve mně blaho a já ti dám vše, co žádá tvé srdce. (Žl 37:4)
Neboť kvůli mně máš všechny tyto tužby. (Flp 2:13)
Jsem schopen pro tebe udělat mnohem víc, než si vůbec dokážeš představit. (Ef 3:20)
Neboť jsem pro tebe největší oporou. (2 Sol 2:16-17)
A jsem také Otec, který tě utěšuje ve všech tvých souženích. (2 Kor 1:3-4)
Když máš zlomené srdce, jsem ti nablízku. (Žl 34:18)
Jako pastýř nese beránka, tak jsem tě já nesl blízko svého srdce. (Iz 40:11)
Jednoho dne setřu každou slzu z tvých očí. (Zj 21:3-4)
A odejmu veškerou bolest, kterou jsi trpěl na zemi. (Zj 21:3-4)
Jsem tvůj Otec a miluji tě stejně tak, jako miluji svého syna Ježíše. (Jan 17:23)
Neboť v Ježíši je odhalena má láska k tobě. (Jan 17:26)
Je přesným znázorněním mého bytí. (Žid 1:3)
Přišel dokázat, že jsem s tebou a nikoliv proti tobě. (Řím 8:31)
A sdělit ti, že nepočítám tvé hříchy. (2 Kor 5:18-19)
Ježíš zemřel, abych byl s tebou smířen. (2 Kor 5:18-19)
Jeho smrt byla největším projevem mé lásky k tobě. (1 Jan 4:10)
Vzdal jsem se všeho co jsem miloval, abych získal tvou lásku. (Řím 8:31-32)
Pokud přijmeš můj dar, mého syna Ježíše, přijmeš i mě. (1 Jan 2:23)
A pak tě již nic nedokáže znovu oddělit od mé lásky. (Řím 8:38-39)
Vrať se domů a já ti uspořádám největší oslavu, jakou nebesa kdy viděla. (Lk 15:7)
Vždy jsem byl Otcem a vždy Otcem také budu. (Ef 3:14-15)
Má otázka zní: Budeš mým dítětem? (Jan 1:12-13)
Čekám na tebe. (Lk 15:11-13)

S láskou,
tvůj Táta.