VÝZVA K ZASVĚCENÉMU ŽIVOTU
James Manjackal MSFS

"Zasvěcený život, který má svůj základ v Kristově příkladu a učení, je darem Boha Otce jeho církvi, a to prostřednictvím Ducha svatého… V průběhu staletí existovalo nemálo mužů a žen, kteří uposlechli volání Otce a výzvy Ducha svatého a vybrali si tento zvláštní způsob následování Krista, že se mu totiž zcela odevzdali s čistým a nerozděleným srdcem (papež Jan Pavel II, Vita Consacrata, Úvod)

"CHARIS MARIAN COVENANT KOMUNITA"

Když jsem v roce 1989 založil cetrum “Charis Bhavan“, pro duchovní obnovy v Kerale, India, Pán mě inspiroval, abych zformoval komunitu zasvěcených svobodných žen. Dnes jsou známe pod jménem Panny Charis Marian. Jde o apoštolskou komunitu v diecézi Vijajapuram Kottayam, Kerala.

V roce 1996 jsem opustil Indii a jako reakci na výzvu papežů, obzvláště Svatého Otce Jana Pavla II, jsem odjel evangelizovat Evropu. Moje kongregace Misionářů sv. Františka Saleského mě v roce 2002 oficiálně vyslala k službě Nové Evangelizace. Vedl jsem několik duchovních cvičení, seminářů za uzdravení a konferencí v západní i východní Evropě a na všech kontinentech a v krajinách jako: USA, Jižní Amerika, Kanada, Austrálie, Afrika, atd.

Odkdy jsem opustil Indii a začal kázat v Evropě, Pán Ježíš mi říkal, abych seskupil a zformoval komunitu zasvěcených osob z celého světa. Jako symbol svého závazku k Pánu, nosili sebou vždy Archu úmluvy. Archa obsahovala kromě many dávané v poušti a Áronové hole, která rozkvetla, Desatero přikázání (Žid 9,4). Pán mi teď říká, abych zformoval Archu, která bude sestavěna z lidí různých kategorií, jako jsou svobodní lidé, manželské páry, rozvedení, vdovy a vdovci, lidi, kteří jsou připraveni zasvětit své životy Pánu tím, že budou žít svatým životem, budou dodržovat Přikázání Páně a Církve, budou silně oddaní Svaté eucharistii, život dávající maně, v absolutní poslušnosti Svatému Otci, který je Áronem dnešní doby.

Víme, že při druhém příchodu Ježíše Krista, si On shromáždí všechny, kteří mu patří a předá je Svému Otci a našemu Nebeskému Otci (I Kor 15, 24). I když neznáme čas Jeho druhého příchodu, ohledně Jeho příchodu vnímáme určitá znamení. Když čteme znamení doby, musíme být připraveni patřit Ježíšovi a Jeho Království, které nám bude uděleno Nebeským Otcem. Byla to Marie, Matka Boží, kdo přivedl Ježíše po prvý krát na zem, a teď připravuje svět mnohými vizemi a zjeveními po celém světě na Jeho druhý příchod skrze různé poselství o nutnosti pokání, lítosti a modlitby. Je to čas, kdy se musí shromáždit co nejvíce lidi pro Kristovo Království.

Blahoslavená Panna Maria je největším vzorem zasvěceného života. Byla plná milosti, svůj život odevzdala plně Pánu a právě pod Jejím vedením vznikla první křesťanská komunita v Jeruzalémě (Sk 1: 14).Cíl Kategorie lidí Způsobilost Pravidla Sliby (závazek)

Individuálně nebo kolektivně, vědomým rozhodnutím před Živým Pánem pro svatý život. Sliby budou závazné pro svědomí osoby. Nebudou regulování venkovními pravidly nebo donucováním. Moc Ducha svatého vyzývá člověka ke zvláštnímu způsobu života a On bude hnací sílou pro žití ve svátosti, protože On je posvětitel.

Apoštolát

Představený Patron

Nejsvětější Panna Maria (Bolestná Matka Boží)


Rada papeže Jana Pavla II všem zasvěceným ženám a mužům v Vita Consecrata č. 109
“ Především k vám, zasvěcení mužové a ženy, se pak s důvěrou obracíme; prožívejte naplno své odevzdání Bohu, aby tomuto světu nechyběl paprsek světla Boží krásy, osvětlující cestu lidské existence. Křesťané, ponoření do práce a starostí tohoto světa, ale také povolaní ke svatosti, touží nalézt ve vás očištěná srdce, která skrze víru „vidí“ Boha, lidi poslušné vedení Ducha svatého, kteří ochotně kráčejí vpřed věrni svému poslání i charizmatu. Víte, že jste se vydali na cestu neustálého obrácení, odevzdání se jediné lásce k Bohu i k lidem, abyste stále jasněji vydávali svědectví o milosti, která proměňuje křesťanský život. Opravdové Kristovy svědky hledá také církev. Avšak zasvěcený život je dar, který dává Bůh proto, aby všichni uviděli, „co jediné je třeba“ (Lk 10,42). Zvláštním úkolem zasvěceného života v církvi i ve světě je proto vydávat svědectví Kristu vlastním životem, slovy i skutky.

Žijte tedy ve věrnosti svému závazku vůči Bohu, osoby zasvěcené, starší i mladší, vzájemně se mezi sebou podporujte a utvářejte. Ačkoliv přicházejí obtíže, které časem můžete potkat, a třebas veřejné mínění o zasvěceném životě nedoceňuje jeho význam, přece je vaším úkolem stále povzbuzovat muže i ženy naší doby, aby pozvedali svůj zrak vzhůru a nenechali se zavalit každodenními starostmi, ale dali se uchvátit Bohem a jeho evangeliem. Nezapomínejte, že vy vlastně zcela zvláštním způsobem můžete a musíte hlásat nejen, že patříte Kristu, ale že „jste Kristus“! 

Novinky

Gaby Landauro na své narozeniny 31. Října 2011, již započala tento způsob života tím, že svůj život zasvětila Pánovi Ježíši při svaté mši sloužené otcem Jamesem Manjackalem a obdržela prsten jako znak svého zasvěcení. 
 

V případě pochyb, potřeby vysvětlení, objasnění nebo pro získání jakýchkoliv dalších informací, nás prosím neváhejte kontaktovat e-mailem: charismcc2012@gmail.com


PŘEMÝŠLEJ, MODLI SE, ROZEZNEJ, ROZHODNI SE A PŘIPOJ SE

(PROSÍM PIŠTE V ANGLIČTINĚ – všichni, kteří znají anglicky)

Přihláška

Jméno

Příjmení

Jiné jména

Datum narození (věk)

Poštovní adresa

Krajina

E-mail

Telefon s mez. kódem

Stav (zvol jeden):
vdaný,vdaná
svobodný
Již zasvěcen (kněz nebo řeh. sestra)
Rozvedený
Vdova
Vdovec
Jak dlouho jsi v daném stavu? 

Jazyk, který poznáš 

Níže uvedené napiš sám.
Já  . (jméno), manželský pár (my)  (jména manželů), jsme se po mnohých modlitbách a úvahách rozhodli pod vedením Ducha svatého vstoupit do Charis Marian Covenant Komunity, a budeme žít svatým životem podle vůle Boží.

Když bude přihláška doručena, proběhne její zpracování a s ohledem na jazyk a krajinu bude postoupena otcem Jamesem Manjackalem v rámci dané krajiny. Více detailů později.

PHOTOS

Vrátit se na předchozí stránku