WEZWANIE   DO  ŻYCIA  KONSEKROWANEGO
James Manjackal MSFS

„Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego(…)W ciągu stuleci nigdy nie zabrakło ludzi, którzy — idąc posłusznie za wezwaniem Ojca i poruszeniami Ducha Świętego — wybrali tę drogę specjalnego naśladowania Chrystusa, aby oddać się Jemu sercem niepodzielnym” (papież Jan Paweł II, Vita Consecrata, Wprowadzenie).

WSPÓLNOTA PRZYMIERZA “CHARIS MARIAN”

Kiedy założyłem centrum rekolekcyjne „Charis Bhavan” w Kerali (Indie) w 1989 roku, Pan dał mi natchnienie, aby stworzyć wspólnotę konsekrowanych kobiet niezamężnych. Obecnie są one znane jako „Charis Marian Maids” - wspólnota apostolska w diecezji Vijajapuram, Kottayam, Kerala. Opuściłem Indie w 1996 roku, udając się do Europy w posłudze Nowej Ewangelizacji - w odpowiedzi na wezwanie Papieży, a w szczególności Ojca Świętego Jana Pawła II. W 2002 roku moje zgromadzenie - Misjonarze św. Franciszka Salezego - oficjalnie powołało mnie do dzieła Nowej Ewangelizacji. Wygłosiłem wiele rekolekcji, seminariów z modlitwą o uzdrowienie oraz przewodniczyłem konwencjom we wszystkich krajach Europy, zarówno na jej wschodzie, jak i zachodzie. Głosiłem Słowo Boże również na innych kontynentach - w USA, w krajach Ameryki Południowej, w Kanadzie, Australii, Afryce i innych.

Od czasu gdy opuściłem Indie i rozpocząłem głoszenie Słowa Bożego w Europie, Pan Jezus nakazywał mi, abym utworzył nieformalną wspólnotę osób konsekrowanych z całego świata. W Biblii czytamy, iż Izraelici zostali nazwani Ludem Przymierza. Jako znak swej przynależności do Pana zawsze nieśli ze sobą Arkę Przymierza. Arka ta zawierała Dziesięcioro Przykazań, Mannę, którą otrzymali na pustyni oraz laskę Aarona, która zakwitła (Hb 9, 4). Obecnie Pan nakazuje mi utworzyć Arkę złożoną z osób różnych kategorii – osób stanu wolnego, par małżeńskich, rozwódek i rozwodników, wdów i wdowców, którzy są gotowi poświęcić swoje życie Panu, uświęcając się poprzez zachowywanie Przykazań Bożych i Kościelnych oraz umiłowanie Najświętszej Eucharystii, która jest życiodajną Manną - w całkowitym posłuszeństwie Ojcu Świętemu - Aaronowi naszych czasów.

Wiemy, że w czasie Swego powtórnego Przyjścia Jezus Chrystus zbierze wszystkich należących do Niego i odda ich Swojemu i naszemu Ojcu, który jest w Niebie (1 Kor 15, 24). Chociaż nie znamy czasu Jego powtórnego Przyjścia, jednak znane są nam pewne znaki Jego Przyjścia; zatem odczytując te znaki czasu, musimy należeć do Jezusa i Jego Królestwa, które zostanie przekazane Ojcu Niebieskiemu. To Matka Boża Maryja dała światu Jezusa po raz pierwszy; również teraz przygotowuje świat na powtórne Przyjście swego Syna, przekazując rozmaite przesłania wzywające do nawrócenia, modlitwy i czynienia pokuty - w licznych wizjach i objawieniach mających miejsce na całym świecie. Zatem nadszedł czas, abyśmy przywiedli tak wielu ludzi jak to możliwe do Królestwa Chrystusa.

Najświętsza Maryja Panna jest najdoskonalszym przykładem życia konsekrowanego. Była pełna łaski i całkowicie oddała Swoje życie Panu; to pod Jej przewodnictwem powstała pierwsza wspólnota chrześcijańska w Jerozolimie (Dz 1, 14).CEL: Kategoria osób Kto się kwalifikuje Reguła Śluby (przyrzeczenia)

Przyrzeczenie prowadzenia życia w świętości składane indywidualnie lub zbiorowo - w sumieniu - przed Żyjącym Panem. Śluby te będą obowiązywały w sumieniu osoby je składającej, nie będą bowiem regulowane żadną regułą zewnętrzną, ani przymusem. To moc Ducha Świętego powołuje osobę do tej szczególnej drogi życiowej i to On będzie Animatorem uzdalniającym daną osobę do prowadzenia życia w świętości, ponieważ jest On Uświęcicielem.

Apostolat

Mistrz Duchowy Patron

Najświętsza Maryja Panna Matka Boża Bolesna


Rada udzielona konsekrowanym kobietom i mężczyznom przez Papieża Jana Pawła II w Vita Consecrata Nr. 109
“Pragnę jednak zwrócić się z ufnym wezwaniem przede wszystkim do was, konsekrowane kobiety i mężczyźni; przeżywajcie w pełni swoje poświęcenie się Bogu, aby nie zabrakło w świecie tego promienia Bożego piękna, który rozjaśnia drogę ludzkiej egzystencji. Chrześcijanie, pogrążeni w trudach i troskach tego świata, ale tak jak wy powołani do świętości, pragną dostrzegać w was serca oczyszczone, które oczyma wiary „widzą” Boga — ludzi poddających się ulegle działaniu Ducha Świętego, dochowujących wierności charyzmatowi swego powołania i misji. Świat i Kościół szukają autentycznych świadków Chrystusa. Życie konsekrowane jest darem ofiarowanym nam przez Boga, aby wszyscy mogli dostrzec „to, co jedynie jest potrzebne” (por. Łk 10, 42). Dawać świadectwo o Chrystusie swoim życiem, czynami i słowami — oto szczególna misja życia konsekrowanego w Kościele i w świecie.

Jako ludzie konsekrowani, starzy i młodzi, dochowujcie wierności swoim zobowiązaniom wobec Boga, budując się nawzajem i wspomagając jedni drugich. Chociaż czasem napotykacie trudności i choć w niektórych kręgach opinii publicznej osłabł szacunek dla życia konsekrowanego, waszym zadaniem jest na nowo wzywać ludzi naszych czasów, aby podnieśli wzrok ku górze, aby nie pozwolili się przygnieść codzienności, ale by umieli się zachwycić Bogiem i Ewangelią Jego Syna. Nie zapominajcie, że to wy właśnie w bardzo szczególny sposób możecie i powinniście głosić, iż nie tylko należycie do Chrystusa, ale „staliście się Chrystusem”! 

Wydarzenia

Gaby Landauro już rozpoczęła tę drogę życiową w dniu 31 października 2011 roku, poświęcając swoje życie Panu Jezusowi podczas Mszy świętej celebrowanej przez o. Jamesa Manjackala i przyjmując obrączkę jako znak konsekracji. 
 

W razie wątpliwości, potrzeby wyjaśnienia lub uzyskania dodatkowych dalszych informacji prosimy o kontakt na adres e-mail charismcc2012@gmail.com


PRZEMYŚL, PRZEMÓDL, ROZEZNAJ, POSTANÓW I PRZYŁĄCZ SIĘ

(Wszyscy znający język angielski PROSZENI SĄ O WPIS W JĘZYKU ANGIELSKIM)

Zgłoszenie

Imię/imiona

Nazwisko

Nazwisko rodowe

Data urodzenia (wiek)

Adres pocztowy

Kraj

E-mail

- Nr. telefonu (zarówno stacjonarny, jak i komórkowy z międzynarodowym numerem kierunkowym)

Stan cywilny (wybierz jedną opcję):
Żonaty/Zamężna
Nieżonaty/Niezamężna
Wcześniej konsekrowany/a (także księża i zakonnice)
Rozwiedziony/a
Wdowiec
Jak długo? 

Jakie znasz języki? 

Napisz osobiście co następuje
Ja, .(imię); pary małżeńskie: My, (imiona męża i żony), po głębokiej modlitwie i zastanowieniu, wiedziony/a/ poruszeniem Ducha Świętego, postanawiam przyłączyć się do Wspólnoty Przymierza „Charis Marian”, aby na zawsze trwać w świętości życia - zgodnie z wolą Bożą.

Po otrzymaniu zgłoszeń, zostaną one zgrupowane według języków i krajów, po czym zostaną zebrane według regionów przez o. Jamesa Manjackala. Więcej szczegółów później.

PHOTOS

Powrót do poprzedniej strony